Chính sách bảo mật thông tin

Admin

15:21 11/04/2024

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách OMPQI thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cũng như những lựa chọn mà bạn có đối với thông tin đó.

Các cập nhật trong phiên bản Chính sách quyền riêng tư này phản ánh những thay đổi trong luật bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi đã nỗ lực làm cho Chính sách quyền riêng tư trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn bằng cách:

 • sắp xếp nó thành các phần được liệt kê trong Mục lục bên dưới,
 • cung cấp một loạt ví dụ giúp minh họa cách các chính sách có thể được thực hiện bởi OMPQI
 • định nghĩa và viết hoa một số thuật ngữ được sử dụng nhiều lần để đơn giản và ngắn gọn.

Khi chúng tôi đề cập đến “OMPQI”, chúng tôi muốn nói đến thực thể đóng vai trò là người kiểm soát hoặc xử lý thông tin của bạn, như được giải thích chi tiết hơn trong phần “Xác định người kiểm soát và xử lý dữ liệu” bên dưới.

Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng cho các công cụ và nền tảng năng suất trực tuyến của OMPQI, bao gồm các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn OMPQI được liên kết (gọi chung là “Dịch vụ”), ompqi.com và các trang web khác (gọi chung là “Trang web”) và các tương tác khác (ví dụ: khách hàng yêu cầu dịch vụ, hội nghị người dùng, v.v.) mà bạn có thể có với OMPQI . Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, đừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của OMPQI .

Chính sách bảo mật thông tin này không áp dụng cho bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm nào của bên thứ ba tích hợp với Dịch vụ thông qua nền tảng OMPQI (“Dịch vụ của bên thứ ba”) hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp nào khác của bên thứ ba. Ngoài ra, một thỏa thuận riêng điều chỉnh việc phân phối, truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Thỏa thuận khách hàng”), bao gồm việc xử lý mọi tin nhắn, tệp hoặc nội dung khác được gửi qua tài khoản Dịch vụ (gọi chung là “Dữ liệu khách hàng”). Tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn hoặc tổ chức hoặc cá nhân khác) đã ký kết Thỏa thuận khách hàng (“Khách hàng”) kiểm soát phiên bản Dịch vụ của họ (“Tổ chức” của họ) và mọi Dữ liệu khách hàng liên quan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt cụ thể của Tổ chức và các biện pháp bảo mật, vui lòng liên hệ với Khách hàng của Tổ chức mà bạn sử dụng. Nếu bạn đã nhận được lời mời tham gia một Tổ chức nhưng chưa tạo tài khoản, bạn nên yêu cầu hỗ trợ từ Khách hàng đã gửi lời mời.

Thông tin chúng tôi thu thập và nhận
OMPQI có thể thu thập và nhận Dữ liệu khách hàng cũng như các thông tin và dữ liệu khác (“Thông tin khác”) theo nhiều cách khác nhau:

Dữ liệu khách hàng. Khách hàng hoặc cá nhân được Khách hàng cấp quyền truy cập vào Tổ chức (“Người dùng được ủy quyền”) thường xuyên gửi Dữ liệu khách hàng cho OMPQI khi sử dụng Dịch vụ.

Thông tin khác. OMPQI cũng thu thập, tạo và/hoặc nhận Thông tin khác:

1. Thông tin tổ chức và tài khoản

Để tạo hoặc cập nhật tài khoản Tổ chức, bạn hoặc Khách hàng của bạn (ví dụ: chủ lao động của bạn) cung cấp cho OMPQI địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu và/hoặc chi tiết tài khoản tương tự. Để biết chi tiết về cách đăng ký OMPQI, hãy nhấp vào đây. Ngoài ra, Khách hàng mua phiên bản trả phí của Dịch vụ sẽ cung cấp cho OMPQI (hoặc bộ xử lý thanh toán của nó) các chi tiết thanh toán như thông tin thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng và/hoặc địa chỉ thanh toán.

2. Thông tin sử dụng

Siêu dữ liệu dịch vụ. Khi Người dùng được ủy quyền tương tác với Dịch vụ, siêu dữ liệu sẽ được tạo để cung cấp ngữ cảnh bổ sung về cách Người dùng được ủy quyền hoạt động. Ví dụ: OMPQI ghi lại các tổ chức, giao dịch, dự án, con người, tính năng, nội dung và liên kết mà bạn tương tác, các loại tệp được chia sẻ và Dịch vụ của bên thứ ba nào được sử dụng (nếu có).

Đăng nhập dữ liệu. Giống như hầu hết các trang web và dịch vụ công nghệ được cung cấp qua Internet, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi và ghi lại thông tin đó vào tệp nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ của trang web đã truy cập trước khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, loại và cài đặt trình duyệt, ngày và giờ Dịch vụ được sử dụng, thông tin về cấu hình và plugin trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie.

Thông tin thiết bị. OMPQI thu thập thông tin về các thiết bị truy cập Dịch vụ, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành nào được sử dụng, cài đặt thiết bị, ID ứng dụng, mã nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu sự cố. Việc chúng tôi thu thập một số hay tất cả Thông tin khác này thường phụ thuộc vào loại thiết bị được sử dụng và cài đặt của thiết bị đó.

Thông tin địa điểm. Chúng tôi nhận được thông tin từ bạn, Khách hàng của bạn và các bên thứ ba khác giúp chúng tôi ước tính vị trí của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ doanh nghiệp do chủ lao động của bạn gửi hoặc địa chỉ IP nhận được từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để xác định vị trí gần đúng. OMPQI cũng có thể thu thập thông tin vị trí từ các thiết bị theo quy trình chấp thuận do thiết bị của bạn cung cấp.

3. Thông tin cookie

OMPQI sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trong Trang web và Dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi thu thập Thông tin khác. Trang web và Dịch vụ cũng có thể bao gồm cookie và các công nghệ theo dõi tương tự của bên thứ ba, có thể thu thập Thông tin khác về bạn thông qua Trang web và Dịch vụ cũng như trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác.

4. Dịch vụ của bên thứ ba

Khách hàng có thể chọn cho phép hoặc hạn chế Dịch vụ của bên thứ ba cho Tổ chức của mình. Thông thường, Dịch vụ của bên thứ ba là phần mềm tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi và Khách hàng có thể cho phép Người dùng được ủy quyền của mình bật và tắt các tiện ích tích hợp này cho Tổ chức của họ. Sau khi được bật, nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba có thể chia sẻ một số thông tin nhất định với OMPQI. Ví dụ: nếu ứng dụng lưu trữ đám mây được bật để cho phép nhập tệp vào Tổ chức, chúng tôi có thể nhận được tên người dùng và địa chỉ email của Người dùng được ủy quyền, cùng với thông tin bổ sung mà ứng dụng đã chọn cung cấp cho OMPQI để tạo điều kiện tích hợp . Người dùng được ủy quyền nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và thông báo trong các Dịch vụ của bên thứ ba này để hiểu dữ liệu nào có thể được tiết lộ cho OMPQI. Khi Dịch vụ của bên thứ ba được bật, Productive được phép kết nối và truy cập Thông tin khác được cung cấp cho OMPQI theo thỏa thuận của chúng tôi với Nhà cung cấp bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận hoặc lưu trữ mật khẩu của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào khi kết nối chúng với Dịch vụ.

5. Thông tin liên hệ

Theo quy trình chấp thuận do thiết bị của bạn cung cấp, mọi thông tin liên hệ mà Người dùng được ủy quyền chọn nhập (chẳng hạn như sổ địa chỉ từ thiết bị) đều được thu thập khi sử dụng Dịch vụ.

6. Dữ liệu của bên thứ ba

OMPQI có thể nhận dữ liệu về các tổ chức, ngành, khách truy cập trang web, chiến dịch tiếp thị và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi từ (các) công ty mẹ, chi nhánh và công ty con, đối tác của chúng tôi hoặc những người khác mà chúng tôi sử dụng để làm cho thông tin của chúng tôi tốt hơn hoặc hữu ích hơn. Dữ liệu này có thể được kết hợp với Thông tin khác mà chúng tôi thu thập và có thể bao gồm dữ liệu ở cấp tổng hợp, chẳng hạn như địa chỉ IP nào tương ứng với mã zip hoặc quốc gia. Hoặc nó có thể cụ thể hơn: ví dụ: chiến dịch tiếp thị trực tuyến hoặc chiến dịch email đã hoạt động tốt như thế nào.

7. Thông tin bổ sung được cung cấp cho OMPQI

Chúng tôi nhận được Thông tin khác khi được gửi lên Trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn tham gia vào một nhóm tập trung, cuộc thi, hoạt động hoặc sự kiện, xin việc, yêu cầu hỗ trợ, tương tác với các tài khoản truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc liên lạc với OMPQI.

Nói chung, không ai có nghĩa vụ theo luật định hoặc hợp đồng phải cung cấp bất kỳ Dữ liệu khách hàng hoặc Thông tin khác nào (gọi chung là “Thông tin”). Tuy nhiên, một số Thông tin nhất định được thu thập tự động và nếu một số Thông tin, chẳng hạn như chi tiết thiết lập Tổ chức, không được cung cấp, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ được.


OMPQI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Dữ liệu khách hàng sẽ được OMPQI sử dụng theo hướng dẫn của Khách hàng, bao gồm mọi điều khoản hiện hành trong Thỏa thuận khách hàng và chức năng sử dụng Dịch vụ của Khách hàng cũng như theo yêu cầu của luật hiện hành. OMPQI là bên xử lý Dữ liệu khách hàng và Khách hàng là bên kiểm soát. Ví dụ: khách hàng có thể sử dụng Dịch vụ để cấp và xóa quyền truy cập vào Tổ chức, chỉ định vai trò và định cấu hình cài đặt, truy cập, sửa đổi, xuất, chia sẻ và xóa Dữ liệu khách hàng, đồng thời áp dụng các chính sách của Tổ chức đó cho Dịch vụ.
 • Sử dụng hiệu quả Thông tin khác để tăng cường lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành Dịch vụ, Trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Cụ thể hơn, Năng suất sử dụng Thông tin khác:
 • Để cung cấp, cập nhật, duy trì và bảo vệ Dịch vụ, Trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng Thông tin khác để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận khách hàng, ngăn chặn hoặc giải quyết các lỗi dịch vụ, vấn đề bảo mật hoặc kỹ thuật, phân tích và giám sát việc sử dụng, xu hướng và các hoạt động khác hoặc theo yêu cầu của Người dùng được ủy quyền.
 • Theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, quy trình pháp lý hoặc quy định.
 • Để liên lạc với bạn bằng cách trả lời các yêu cầu, nhận xét và câu hỏi của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin khác của bạn để phản hồi.
 • Để phát triển và cung cấp các công cụ tìm kiếm, học tập và năng suất cũng như các tính năng bổ sung. OMPQI cố gắng làm cho Dịch vụ trở nên hữu ích nhất có thể đối với các Tổ chức và Người dùng được ủy quyền cụ thể. Ví dụ: chúng tôi có thể cải thiện chức năng tìm kiếm bằng cách sử dụng Thông tin khác để giúp xác định và xếp hạng mức độ liên quan của nội dung hoặc chuyên môn với Người dùng được ủy quyền, đưa ra đề xuất Dịch vụ dựa trên mô hình dự đoán và sử dụng trước đây, xác định xu hướng và báo cáo của tổ chức, để tùy chỉnh trải nghiệm Dịch vụ hoặc tạo ra các tính năng và sản phẩm năng suất mới.
 • Để gửi email và các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các email, tin nhắn, tin nhắn về dịch vụ, kỹ thuật và quản trị khác cũng như các loại thông tin liên lạc khác. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và các thông báo quan trọng liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như thông báo về bảo mật và gian lận. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và bạn không thể từ chối chúng. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi gửi email về các tính năng sản phẩm mới, thông tin khuyến mãi hoặc tin tức khác về OMPQI. Đây là những thông điệp tiếp thị để bạn có thể kiểm soát xem mình có nhận được chúng hay không.
 • Để thanh toán, quản lý tài khoản và các vấn đề hành chính khác. OMPQI có thể cần liên hệ với bạn về việc lập hóa đơn, quản lý tài khoản và các lý do tương tự, đồng thời chúng tôi sử dụng dữ liệu tài khoản để quản lý tài khoản cũng như theo dõi việc lập hoá đơn và thanh toán.
 • Để điều tra và giúp ngăn chặn các vấn đề bảo mật và lạm dụng.
 • Nếu Thông tin được tổng hợp hoặc hủy nhận dạng để không còn được liên kết một cách hợp lý với một thể nhân đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, thì Productive có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào. Trong phạm vi Thông tin được liên kết với một thể nhân đã được xác định hoặc có thể nhận dạng và được bảo vệ dưới dạng dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, thì trong Chính sách quyền riêng tư này, thông tin đó được gọi là “Dữ liệu cá nhân”.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

OMPQI sẽ lưu giữ Dữ liệu khách hàng theo hướng dẫn của Khách hàng, bao gồm mọi điều khoản hiện hành trong Thỏa thuận khách hàng và việc sử dụng chức năng Dịch vụ của Khách hàng cũng như theo yêu cầu của luật hiện hành. Tùy thuộc vào gói Dịch vụ, Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu giữ trong thời gian Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Sau khi Khách hàng hủy sử dụng Dịch vụ, Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu giữ trong thời gian 5 năm sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Khách hàng có thể yêu cầu OMPQI xóa Dữ liệu khách hàng của mình bất kỳ lúc nào sau khi hủy việc sử dụng Dịch vụ bằng cách gửi yêu cầu tới info@ompqi.com

Việc xóa Dữ liệu khách hàng và việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ theo cách khác có thể dẫn đến việc xóa và/hoặc hủy nhận dạng một số Thông tin khác liên quan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Khách hàng. OMPQI có thể giữ lại Thông tin khác liên quan đến bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Điều này có thể bao gồm việc lưu giữ Thông tin khác của bạn sau khi bạn vô hiệu hóa tài khoản của mình trong khoảng thời gian cần thiết để OMPQI theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp, tiến hành kiểm toán, tuân thủ (và thể hiện sự tuân thủ) nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.


NẾU TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN

Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của mình vào biểu mẫu “Ứng tuyển cho vị trí này”, dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho công việc bạn hiện đang ứng tuyển hoặc vị trí đầu tiên mà chúng tôi nghĩ có thể phù hợp với hồ sơ của bạn trong trường hợp bạn ứng tuyển vào một vị trí không xác định. chức vụ. Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu của bạn trong cuộc thi việc làm. Bạn cũng có thể chọn rằng chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong 5 năm sau khi kết thúc cuộc thi mà bạn đăng ký. Nếu có điều gì đó thú vị xuất hiện trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Bạn có thể thay đổi điều này bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tới info@ompqi.com.

Để xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tuyển dụng của OMPQI, chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý ứng viên của bên thứ ba được thiết kế để quản lý thông tin cá nhân của bạn với tính toàn vẹn cao nhất được phát triển bởi OMMANI sẽ xử lý dữ liệu của bạn một cách tôn trọng và để biết thêm chi tiết, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của họ. Khi bạn liên hệ với chúng tôi về công việc kinh doanh mới, việc làm, tài trợ, yêu cầu truyền thông hoặc bất kỳ điều gì khác qua info@ompqi.com, trước tiên chúng tôi sẽ xác định bản chất của yêu cầu. Trong trường hợp nó chứa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý thông tin này theo cách được quy định bởi các Quy tắc này đối với một loại dữ liệu cá nhân cụ thể hoặc theo cách được pháp luật quy định.


CHIA SẺ THÔNG TIN

Phần này mô tả cách OMPQI có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin. Khách hàng tự xác định các chính sách và thực tiễn của riêng họ về việc chia sẻ và tiết lộ Thông tin và OMPQI không kiểm soát cách họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác chọn chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin.

 • Hướng dẫn của khách hàng. OMPQI sẽ chỉ chia sẻ và tiết lộ Dữ liệu khách hàng theo hướng dẫn của Khách hàng, bao gồm mọi điều khoản hiện hành trong Thỏa thuận khách hàng và việc sử dụng chức năng Dịch vụ của Khách hàng cũng như tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý hiện hành.
 • Hiển thị dịch vụ. Khi Người dùng được ủy quyền gửi Thông tin khác, thông tin đó có thể được hiển thị cho những Người dùng được ủy quyền khác trong cùng Tổ chức hoặc được kết nối. Ví dụ: địa chỉ email của Người dùng được ủy quyền có thể được hiển thị trong hồ sơ Tổ chức của họ. Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về chức năng Dịch vụ.
 • Hợp tác với người khác. Dịch vụ cung cấp các cách khác nhau để Người dùng được ủy quyền làm việc trong Tổ chức cộng tác, chẳng hạn như các dự án công cộng. Thông tin khác, chẳng hạn như Thông tin hồ sơ của Người dùng được ủy quyền, có thể được chia sẻ, tuân theo các chính sách và thông lệ của (các) Tổ chức.
 • Quyền truy cập của khách hàng. Chủ sở hữu, quản trị viên, Người dùng được ủy quyền, đại diện và nhân viên khác của Khách hàng có thể truy cập, sửa đổi hoặc hạn chế quyền truy cập vào Thông tin khác. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc chủ lao động của bạn sử dụng các tính năng Dịch vụ để xuất nhật ký hoạt động của Tổ chức hoặc truy cập hay sửa đổi chi tiết hồ sơ của bạn.
 • Nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba. Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba làm nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh để xử lý Thông tin khác và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: các bên thứ ba này có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ và tính toán số liệu.
 • Dịch vụ của bên thứ ba. Khách hàng có thể kích hoạt hoặc cho phép Người dùng được ủy quyền kích hoạt Dịch vụ của bên thứ ba. Khi được bật, OMPQI có thể chia sẻ Thông tin khác với Dịch vụ của bên thứ ba. Dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của OMPQI và các bên thứ ba đã được cấp quyền truy cập vào Thông tin khác có thể có chính sách và biện pháp thực hành riêng đối với việc thu thập và sử dụng thông tin đó. Vui lòng kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và thông báo trong các Dịch vụ của bên thứ ba này hoặc liên hệ với nhà cung cấp nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
 • Công ty liên kết. OMPQI có thể chia sẻ Thông tin khác với các chi nhánh của công ty, công ty mẹ và/hoặc công ty con.
 • Trong quá trình thay đổi hoạt động kinh doanh của OMPQI. Nếu OMPQI tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, tổ chức lại, bán một số hoặc toàn bộ tài sản hoặc cổ phiếu của OMPQI, tài trợ, chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, một giao dịch hoặc thủ tục tương tự, hoặc các bước dự tính các hoạt động đó (ví dụ: thẩm định), một số hoặc tất cả Thông tin khác có thể được chia sẻ hoặc chuyển giao, tùy thuộc vào các thỏa thuận bảo mật tiêu chuẩn.
 • Dữ liệu tổng hợp hoặc không xác định. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin khác tổng hợp hoặc không xác định cho bất kỳ mục đích nào. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin khác tổng hợp hoặc không xác định với khách hàng tiềm năng hoặc đối tác vì mục đích nghiên cứu hoặc kinh doanh, chẳng hạn như cho khách hàng Năng suất tiềm năng biết lượng thời gian trung bình dành cho một Tổ chức điển hình.
 • Để tuân thủ pháp luật. Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin khác nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng việc tiết lộ là phù hợp với hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào.
 • Để thực thi các quyền của chúng tôi, ngăn chặn gian lận và vì sự an toàn. Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của OMPQI hoặc bên thứ ba, bao gồm việc thực thi các hợp đồng hoặc chính sách hoặc liên quan đến việc điều tra và ngăn chặn các vấn đề gian lận hoặc bảo mật.
 • Với sự đồng ý. OMPQI có thể chia sẻ Thông tin khác với các bên thứ ba khi chúng tôi đồng ý làm như vậy.

BẢO VỆ

OMPQI rất coi trọng vấn đề bảo mật dữ liệu. OMPQI nỗ lực hết sức để bảo vệ Thông tin khác mà bạn cung cấp khỏi bị mất mát, lạm dụng cũng như truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Các bước này có tính đến mức độ nhạy cảm của Thông tin khác mà chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ cũng như trạng thái công nghệ hiện tại. Để tìm hiểu thêm về các chính sách và thông lệ hiện hành liên quan đến bảo mật và tính bảo mật của Dịch vụ, vui lòng xem Thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Do tính chất của công nghệ truyền thông và xử lý thông tin, OMPQI không thể đảm bảo rằng Thông tin, trong quá trình truyền qua Internet hoặc được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc được chúng tôi quản lý, sẽ tuyệt đối an toàn trước sự xâm nhập của người khác.


Giới hạn độ tuổi

Trong phạm vi bị luật hiện hành cấm, OMPQI không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ và Trang web của chúng tôi. Nếu bạn biết rằng bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi một cách bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó.


NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Đôi khi, OMPQI có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. Luật pháp, quy định và tiêu chuẩn ngành ngày càng phát triển, điều này có thể khiến những thay đổi đó trở nên cần thiết hoặc chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đối với hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi lên trang này và khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi làm thay đổi nghiêm trọng quyền riêng tư của bạn, OMPQI sẽ cung cấp thông báo bổ sung, chẳng hạn như qua email hoặc qua Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên hủy kích hoạt tài khoản Dịch vụ của mình. Hãy liên hệ với Khách hàng nếu bạn muốn yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân dưới sự kiểm soát của họ.


 

0965 769 299
zalo